Årsmøte og salmekveld 28. oktober

Blomsterkors 2020

Torsdag 28. oktober kl. 19.00 inviterer Eide menighetsråd til salmekveld og årsmøte. Vi synger kjente og litt mer ukjente salmer, og det er anledning til å komme med ønsker. Det blir til slutt et kort årsmøte der vi går gjennom årsmeldingen for 2020 og vedtak om liturgi. Sakspapirene finner du her:

 

Årsmelding for Eide menighet 2020

 

Liturgi:

 

VEDTAK OM JUSTERT LOKAL GRUNNORDNING FOR GUDSTJENESTEN I EIDE MENIGHET

 

Vedtatt enstemmig av Eide menighetsråd i møte 15.04.2021, i sak 25/2021.

 

Samling og sendelse

* Gudstjenestens forberedelsesdel (HG ledd 1) – Klokkeren gir informasjon gudstjenesten før gudstjenesten begynner

* Samlingsbønner (HG ledd 4) – De som forbereder gudstjenesten velger samlingsbønn til hver enkelt gudstjeneste.

* Plassering og valg av syndsbekjennelse(r) (HG ledd 5 eller 17) – Syndsbekjennelse velges av de som forbereder gudstjenesten. Syndsbekjennelsen er plassert i starten.

* Kyrie og Gloria (HG ledd 6 og 7) – Menigheten bruker foreløpig allmenn serie 1, og kan prøve ut de andre seriene.

* Bruk av ulike litanier (HG ledd 6 og 18) – Bønneropet Kyrie kan utformes som et litani i fastetiden. I fastetiden brukes Martin Luthers litani som forbønn.

* Dagens bønn (HG ledd 8). Dagens bønn brukes i innendørs gudstjenester som ikke er særlig tilrettelagt for barn og unge.

* Dåpsbarnas/dåpskandidatenes navn (HG ledd 1, 16 og D I) – Navnene sies i informasjonen før gudstjenesten.

* Bruk av prosesjoner, prosesjonskors og prosesjonslys (punkt 43) – Inn- og utgangsprosesjon og evangelieprosesjon brukes vanligvis. Prosesjonslys og prosesjonskors brukes under prosesjon og utgangsprosesjon. Lysene brukes under evangelieprosesjon.

 

 

Dåp

* Hvor ofte det kan være dåp i hovedgudstjenester – Vi har mulighet for dåp de fleste gudstjenester, med unntak av kveldsgudstjenester og julaften.

* Antall dåpsbarn/dåpskandidater i en og samme gudstjeneste – vi har maks 4 til vanlig og 1-2 ved særlige anledninger

* Dåpens plassering i gudstjenesten – Dåpen er plassert etter Kyrie/Gloria.

* Dåpslys (D III) – Vi bruker ikke dåpslys, men tenner lys i lysgloben under forbønnen for hvert dåpsbarn.

 

 

Ordet

* Antall tekstlesninger i forskjellige typer hovedgudstjenester (HG ledd 9–11) Normalt er det tre tekstlesninger. De to første kan utelates på gudstjenester særlig tilrettelagt for barn og unge og på friluftsgudstjenester.

* Bruk av den apostoliske og/eller den nikenske trosbekjennelsen ved høytider og andre gudstjenester (HG ledd 14) – Den nikenske trosbekjennelsen brukes når det ikke er dåp.

 

 

Forbønn

* Forbønner og menighetssvar (HG ledd 18) – Forbønnssvar og forbønn velges av de som forbereder gudstjenesten.

* Ordningen med å minnes de døde og be for de sørgende (HG ledd 18) – Ordningen brukes fast unntatt på julaften og andre spesielle gudstjenester.

* Kunngjøringer (HG ledd 16) – Korte kunngjøringer gis før takkofferet samles inn.

* Takkoffer (HG ledd 19, 20 eller 27). Takkofferet samles inn på ulike måter, normalt under salmen før nattverden, men også ved å gå rundt alteret eller ved utgangen. De som forbereder gudstjenesten velger dette.

* Valg av offerformål (kl § 9 tredje ledd) – Dette vedtas av menighetsrådet og fordeles av soknepresten

 

 

Nattverd

* Frembæring av nattverdgavene (HG ledd 20) – Ministrantene bærer fram nattverdgavene fra våpenhuset til alteret under salmen før nattverden, eller de settes på alteret før gudstjenesten.

* Valg av type druevin, hvit eller rød, avalkoholisert eller med alkohol (pkt. 34) – Hvit, avalkoholisert vin brukes.

* Bruk av syret eller usyret brød eller oblater (pkt. 33) – Glutenfrie oblater brukes. Ved særlige anledninger kan i tillegg egne hjemmebakte gjærede nattverdsbrød brukes.

* Utdelingssted ved nattverden (pkt. 35, HG ledd 22) og utdelingsform ved nattverden (pkt. 35, HG ledd 22) – Nattverden deles ut ved alterringen omtrent en gang i måneden, og ellers i midtgangen nedenfor koret. Utdeling bak i kirka kan også gjøres ved behov. Ved stående nattverd brukes vanligvis intinksjon.

* tekstform i Fadervår (HG ledd 21) – Vår far brukes.

* Bruk av den andre delen i Fredshilsen (HG ledd 22) – Vi hilser hverandre med Guds fred.

 

 

Ulike typer gudstjenester og bruk av kirke og kapell

* Hvor ofte en skal feire de ulike typene hovedgudstjenester i de forskjellige kirkene og i hvilken kirke de særskilte høytidsdagene skal feires – Utgangspunktet for gudstjenestelista er at det er gudstjeneste annenhver uke, på alle høytidsdager unntatt 2.-dagene og 4-5 kveldsgudstjenester i året. I Gaustad kapell skal det være 6 gudstjenester i året, og én av dem er gudstjeneste for små og store med utdeling av 4- og 6-årsbok. I Eide er det 36 hovedgudstjenester. I tillegg skal det være 3 ungdomsgudstjenester, en ekstra gudstjeneste på julaften og to ekstra konfirmasjonsgudstjenester. Vi har gudstjeneste for små og store med utdeling av 4- og 6-årsbok, høsttakkefest, karneval, julaften kl. 14, i forbindelse med LysVåken og tårnagent, på skjærtorsdag og barnas misjonsdag. Det er vanlig at vi har lysmesse med konfirmantene i starten av adventstida, og at vi presenterer dem i en egen gudstjeneste og har en samtalegudstjeneste før konfirmasjonen. Alle høytidsdager feires i Eide kirke.

 

 

Gudstjenester og trosopplæring

* hvordan menighetens trosopplæring skal integreres i gudstjenestefeiringen: De fleste trosopplæringstiltakene knyttes opp mot gudstjenester. Deltakerne på tiltakene kan være med på å forberede og delta i gudstjenestene. Særlig gjelder dette 4-årsbok, 6-årsbok tårnagenthelg, LysVåken og konfirmantundervisning.

 

 

Medvirkende

* Bruk av medliturger og andre medvirkende (punkt 10) – En kirkevert ønsker velkommen ved inngangen og kan ha andre oppgaver etter behov. En barnevert kan legge til rette for barna i barnekroken eller med aktivitet eller samling under prekenen. Medliturgen leser samlingsbønn og bønnen etter nattverden, en av tekstene, gjerne deler av forbønnen, bærer inn prosesjonskorset og deler vanligvis ut nattverd sammen med liturgen. Ministrantene kan bære fram lys og bibel i prosesjon, tenne lys, bære fram nattverdsgavene, lese bønner og tekster og andre oppgaver i gudstjenesten. Klokkeren har informasjonen i starten, kunngjøringene, en av tekstene, dele av forbønnen og minnedelen. Vi ønsker også velkommen andre typer bidrag fra medvirkende, som for eksempel musikalske innslag i samarbeid med organist.

 

 

Fotografering og lyd- og bildeopptak

* Retningslinjer for privat fotografering og lyd- og bildeopptak under gudstjenesten – Vi ber om at fotografering/privat videofilming ved dåp og konfirmasjon først og fremst foregår under inngangsprosesjonen, selve dåpen/konfirmasjonen og etter gudstjenesten. Vi ber også om at det er hovedsakelig én person per dåpsbarn/konfirmant som tar bilder/videofilmer, og at dette foregår diskret. Bilder og film som blir tatt under gudstjenester eller andre sammenhenger ved kirkelige handlinger kan ikke legges ut på nettet uten tillatelse. Ved opptak organisert av menigheten skal dette opplyses om, og en skal ikke vise nærbilder av personer uten tillatelse.

 

 

 

 

* valg av godkjente serier med liturgisk musikk til disse leddene: Bønnerop (Kyrie), Lovsang (Gloria), Halleluja (ledd 12), Trosbekjennelse (Credo), Menighetssvar (Forbønn), Hilsen (Prefasjonsdialog), Hellig (Sanctus), Fadervår, Du Guds Lam (Agnus Dei), Velsignelse – vi bruker de gamle versjonene

* om trosbekjennelsen skal leses og/eller synges – vi synger oftest nikenum

* om Fadervår skal leses og/eller synges- vi veksler

På grunn av pandemisituasjonen får ikke menighetsmøtet anledning til å uttale seg om saken før ny liturgi skal innføres 1. pinsedag. Menighetsrådet vil derfor legge fram vedtaket for menighetsmøtet høsten 2021, og eventuelt gjøre justeringer basert på innspill.