Ny prestevikar i Eide

Vi ønsker Stig Kjenstad velkommen som ny prestevikar i Eide!

Sokneprest Ragnhild har fått Olavstipendet, og skal bruke et år på å forske på hvordan norske menigheter bruker Facebook.

Stig skal være vikar på Eide dette året. Han er utdannet diakon og skal være 20% prestestudent og jobbe som prestevikar i 80% dette året. stig

Dette skriver Stig om seg selv:

«Jeg er 55-årig trebarnsfar, bosatt på Ringerike og med 9 års fartstid som diakon i Dnk. De siste 5 årene har jeg vært sognediakon på Hønefoss. Min kone og jeg bor landlig og trygt ved Tyrifjorden, men nå ser jeg fram til å skulle skue ut over andre fjorder og havstykker for en tid. Jeg gleder meg til å bli kjent med menigheter og kollegaer, natur, kultur og samfunnsliv på Nordmøre!»

Advent og jul i Eide menighet 2021

Dnk_Julekrybbe-1

Det er blitt noen endringer i programmet for advent og jul i forbindelse med koronasituasjonen, og det kan komme flere. Slik ser det ut pr. 13.12:

Julaften – 24. desember

– Strømmet gudstjeneste med krybbespill fra Eide kirke kl. 14.00. Eide menighets aspirant- og barnekor deltar og Torill Kristiansen spiller fløyte. Du finner gudstjenesten på YouTube- Kirka i Hustadvika og eidemenighet.no.

Juledag – 25. desember

– Høytidsgudstjeneste i Eide kirke kl. 12.00. Meld deg på eller bare møt opp (sms Ragnhild 92029113)  Astrid Flugstad spiller og Ole Jørgen Flugstad synger

Nyttårsaften – 31. desember

– Gudstjeneste for små og store i Eide kirke kl. 14.00. Meld deg på eller bare møt opp (sms Ragnhild 92029113)

Kristi åpenbaringsdag – 2. januar

– Søndagsskolen inviterer til juletrefest for små og store på Eide bedehus kl. 16.00. Festen blir tilpasset smittevernsrestriksjonene. Følg med her for eventuelle endringer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmøte og salmekveld 28. oktober

Blomsterkors 2020

Torsdag 28. oktober kl. 19.00 inviterer Eide menighetsråd til salmekveld og årsmøte. Vi synger kjente og litt mer ukjente salmer, og det er anledning til å komme med ønsker. Det blir til slutt et kort årsmøte der vi går gjennom årsmeldingen for 2020 og vedtak om liturgi. Sakspapirene finner du her:

 

Årsmelding for Eide menighet 2020

 

Liturgi:

 

VEDTAK OM JUSTERT LOKAL GRUNNORDNING FOR GUDSTJENESTEN I EIDE MENIGHET

 

Vedtatt enstemmig av Eide menighetsråd i møte 15.04.2021, i sak 25/2021.

 

Samling og sendelse

* Gudstjenestens forberedelsesdel (HG ledd 1) – Klokkeren gir informasjon gudstjenesten før gudstjenesten begynner

* Samlingsbønner (HG ledd 4) – De som forbereder gudstjenesten velger samlingsbønn til hver enkelt gudstjeneste.

* Plassering og valg av syndsbekjennelse(r) (HG ledd 5 eller 17) – Syndsbekjennelse velges av de som forbereder gudstjenesten. Syndsbekjennelsen er plassert i starten.

* Kyrie og Gloria (HG ledd 6 og 7) – Menigheten bruker foreløpig allmenn serie 1, og kan prøve ut de andre seriene.

* Bruk av ulike litanier (HG ledd 6 og 18) – Bønneropet Kyrie kan utformes som et litani i fastetiden. I fastetiden brukes Martin Luthers litani som forbønn.

* Dagens bønn (HG ledd 8). Dagens bønn brukes i innendørs gudstjenester som ikke er særlig tilrettelagt for barn og unge.

* Dåpsbarnas/dåpskandidatenes navn (HG ledd 1, 16 og D I) – Navnene sies i informasjonen før gudstjenesten.

* Bruk av prosesjoner, prosesjonskors og prosesjonslys (punkt 43) – Inn- og utgangsprosesjon og evangelieprosesjon brukes vanligvis. Prosesjonslys og prosesjonskors brukes under prosesjon og utgangsprosesjon. Lysene brukes under evangelieprosesjon.

 

 

Dåp

* Hvor ofte det kan være dåp i hovedgudstjenester – Vi har mulighet for dåp de fleste gudstjenester, med unntak av kveldsgudstjenester og julaften.

* Antall dåpsbarn/dåpskandidater i en og samme gudstjeneste – vi har maks 4 til vanlig og 1-2 ved særlige anledninger

* Dåpens plassering i gudstjenesten – Dåpen er plassert etter Kyrie/Gloria.

* Dåpslys (D III) – Vi bruker ikke dåpslys, men tenner lys i lysgloben under forbønnen for hvert dåpsbarn.

 

 

Ordet

* Antall tekstlesninger i forskjellige typer hovedgudstjenester (HG ledd 9–11) Normalt er det tre tekstlesninger. De to første kan utelates på gudstjenester særlig tilrettelagt for barn og unge og på friluftsgudstjenester.

* Bruk av den apostoliske og/eller den nikenske trosbekjennelsen ved høytider og andre gudstjenester (HG ledd 14) – Den nikenske trosbekjennelsen brukes når det ikke er dåp.

 

 

Forbønn

* Forbønner og menighetssvar (HG ledd 18) – Forbønnssvar og forbønn velges av de som forbereder gudstjenesten.

* Ordningen med å minnes de døde og be for de sørgende (HG ledd 18) – Ordningen brukes fast unntatt på julaften og andre spesielle gudstjenester.

* Kunngjøringer (HG ledd 16) – Korte kunngjøringer gis før takkofferet samles inn.

* Takkoffer (HG ledd 19, 20 eller 27). Takkofferet samles inn på ulike måter, normalt under salmen før nattverden, men også ved å gå rundt alteret eller ved utgangen. De som forbereder gudstjenesten velger dette.

* Valg av offerformål (kl § 9 tredje ledd) – Dette vedtas av menighetsrådet og fordeles av soknepresten

 

 

Nattverd

* Frembæring av nattverdgavene (HG ledd 20) – Ministrantene bærer fram nattverdgavene fra våpenhuset til alteret under salmen før nattverden, eller de settes på alteret før gudstjenesten.

* Valg av type druevin, hvit eller rød, avalkoholisert eller med alkohol (pkt. 34) – Hvit, avalkoholisert vin brukes.

* Bruk av syret eller usyret brød eller oblater (pkt. 33) – Glutenfrie oblater brukes. Ved særlige anledninger kan i tillegg egne hjemmebakte gjærede nattverdsbrød brukes.

* Utdelingssted ved nattverden (pkt. 35, HG ledd 22) og utdelingsform ved nattverden (pkt. 35, HG ledd 22) – Nattverden deles ut ved alterringen omtrent en gang i måneden, og ellers i midtgangen nedenfor koret. Utdeling bak i kirka kan også gjøres ved behov. Ved stående nattverd brukes vanligvis intinksjon.

* tekstform i Fadervår (HG ledd 21) – Vår far brukes.

* Bruk av den andre delen i Fredshilsen (HG ledd 22) – Vi hilser hverandre med Guds fred.

 

 

Ulike typer gudstjenester og bruk av kirke og kapell

* Hvor ofte en skal feire de ulike typene hovedgudstjenester i de forskjellige kirkene og i hvilken kirke de særskilte høytidsdagene skal feires – Utgangspunktet for gudstjenestelista er at det er gudstjeneste annenhver uke, på alle høytidsdager unntatt 2.-dagene og 4-5 kveldsgudstjenester i året. I Gaustad kapell skal det være 6 gudstjenester i året, og én av dem er gudstjeneste for små og store med utdeling av 4- og 6-årsbok. I Eide er det 36 hovedgudstjenester. I tillegg skal det være 3 ungdomsgudstjenester, en ekstra gudstjeneste på julaften og to ekstra konfirmasjonsgudstjenester. Vi har gudstjeneste for små og store med utdeling av 4- og 6-årsbok, høsttakkefest, karneval, julaften kl. 14, i forbindelse med LysVåken og tårnagent, på skjærtorsdag og barnas misjonsdag. Det er vanlig at vi har lysmesse med konfirmantene i starten av adventstida, og at vi presenterer dem i en egen gudstjeneste og har en samtalegudstjeneste før konfirmasjonen. Alle høytidsdager feires i Eide kirke.

 

 

Gudstjenester og trosopplæring

* hvordan menighetens trosopplæring skal integreres i gudstjenestefeiringen: De fleste trosopplæringstiltakene knyttes opp mot gudstjenester. Deltakerne på tiltakene kan være med på å forberede og delta i gudstjenestene. Særlig gjelder dette 4-årsbok, 6-årsbok tårnagenthelg, LysVåken og konfirmantundervisning.

 

 

Medvirkende

* Bruk av medliturger og andre medvirkende (punkt 10) – En kirkevert ønsker velkommen ved inngangen og kan ha andre oppgaver etter behov. En barnevert kan legge til rette for barna i barnekroken eller med aktivitet eller samling under prekenen. Medliturgen leser samlingsbønn og bønnen etter nattverden, en av tekstene, gjerne deler av forbønnen, bærer inn prosesjonskorset og deler vanligvis ut nattverd sammen med liturgen. Ministrantene kan bære fram lys og bibel i prosesjon, tenne lys, bære fram nattverdsgavene, lese bønner og tekster og andre oppgaver i gudstjenesten. Klokkeren har informasjonen i starten, kunngjøringene, en av tekstene, dele av forbønnen og minnedelen. Vi ønsker også velkommen andre typer bidrag fra medvirkende, som for eksempel musikalske innslag i samarbeid med organist.

 

 

Fotografering og lyd- og bildeopptak

* Retningslinjer for privat fotografering og lyd- og bildeopptak under gudstjenesten – Vi ber om at fotografering/privat videofilming ved dåp og konfirmasjon først og fremst foregår under inngangsprosesjonen, selve dåpen/konfirmasjonen og etter gudstjenesten. Vi ber også om at det er hovedsakelig én person per dåpsbarn/konfirmant som tar bilder/videofilmer, og at dette foregår diskret. Bilder og film som blir tatt under gudstjenester eller andre sammenhenger ved kirkelige handlinger kan ikke legges ut på nettet uten tillatelse. Ved opptak organisert av menigheten skal dette opplyses om, og en skal ikke vise nærbilder av personer uten tillatelse.

 

 

 

 

* valg av godkjente serier med liturgisk musikk til disse leddene: Bønnerop (Kyrie), Lovsang (Gloria), Halleluja (ledd 12), Trosbekjennelse (Credo), Menighetssvar (Forbønn), Hilsen (Prefasjonsdialog), Hellig (Sanctus), Fadervår, Du Guds Lam (Agnus Dei), Velsignelse – vi bruker de gamle versjonene

* om trosbekjennelsen skal leses og/eller synges – vi synger oftest nikenum

* om Fadervår skal leses og/eller synges- vi veksler

På grunn av pandemisituasjonen får ikke menighetsmøtet anledning til å uttale seg om saken før ny liturgi skal innføres 1. pinsedag. Menighetsrådet vil derfor legge fram vedtaket for menighetsmøtet høsten 2021, og eventuelt gjøre justeringer basert på innspill.

Lys våken og bibelutdeling for 7.-klassinger

lysvåkenKjære 7.-klassing! Velkommen til:

LYS VÅKEN: EIDE KIRKE 12.-13 NOVEMBER – påmelding senest 9. november
BIBELUTDELING: EIDE KIRKE 14. NOVEMBER KL. 11.00 – ingen påmelding

12.-13. november arrangerer Den norske kirke i Eide
Lys våken i Eide kirke. Alle som er født i 2009 (7.-klassing) – du, altså – er invitert til å bli med!

Vi møtes fredag kl. 18.00 i Eide kirke. Da får vi vite litt mer om hva det vil si å være lys våken – det handler ikke om å være våken hele natta, men om å være oppmerksomme på det som skjer rundt oss! Vi skal utforske kirka, høre bibelfortellinger, tenne lys, synge lys våken-sangen, spise pizza, leke, prate, dra ut en tur med lommelykt og mye mer. På slutten av kvelden ordner vi til soveplasser til de som vil overnatte i kirka!

Det blir godnattfortelling, og to voksne våkne nattevakter passer på, pluss at Ragnhild prest sover i 2. etasje. Dersom du ikke har lyst til å overnatte kan du dra hjem kl. 23 og komme tilbake neste morgen kl. 8.

Lørdag spiser vi frokost og har gudstjenesteverksted der vi forbereder gudstjenesten på forskjellige måter. Vi skal også leke og spise lunsj før vi drar hjem kl. 13.00.

Søndag møter vi opp kl. 10.00 for å øve på oppgavene våre i gudstjenesten. Så blir det gudstjeneste med bibelutdeling kl. 11.00. Da håper vi du inviterer med deg venner og familie! Vi er ferdige ca. kl. 12.15. Du kan også møte opp bare på bibelutdelingen. Da velger du selv om du vil møte opp kl. 10 for å være med og øve eller komme direkte kl. 11 og bare komme fram og få Bibelen din.

Vi håper vi sees!

Hilsen Ragnhild, Tommy og Santiago

P.S. Søk opp lys våken-sangen på YouTube!

Til de voksne

Lys våken arrangeres av trosopplæringen i Eide. Gjennom å leke, høre historier, overnatte i kirken, utforske kirkerommet og kirkens nærmiljø og delta i gudstjenesten blir barna bedre kjent med kirkens tro og tradisjon. Ta gjerne med familie og venner på gudstjenesten som er søndag kl. 11.00.

Med på samlingen blir blant annet Ragnhild Fuglseth, sokneprest, Tommy Stormo (trosopplærer) og Santiago Chura (kirketjener.) I tillegg trenger vi hjelp av dere foreldre:

– Kan du være med som ”englevakt” fredag kveld eller lørdag formiddag? Englevaktene er til stede for å hjelpe til med praktiske ting, finne fram plaster eller trøste og hjelpe til å holde ro i gruppa om det trengs. Englevakter kan også være faddere, besteforeldre eller andre voksne dere stoler på.

– Kan du være med som nattevakt? For å få kunne ha overnatting trenger vi to foreldre som kan være våkne nattevakter. Vi kan dele opp natta dersom dere ønsker det. Noen år har vi gjennomført lys våken uten overnatting, men vi håper at noen av dere har mulighet i år!

Lurer du på noe? Ta kontakt med prest Ragnhild Fuglseth på tlf. 92 02 91 13 eller trosopplærer Tommy Stormo på telefon 909 56 111.

Trosopplæringsarrangementer i Eide er gratis å være med på.

Påmelding innen 9. november

Meld på 7.-klassingen til tommy.stormo@hustadvikamenighet.no eller tlf. 90 95 61 11 senest i løpet av 9. november. Skriv navnet på deltakeren og gi beskjed om dere kan hjelpe til og om allergier eller andre behov barnet har. Skulle noen ha glemt å melde seg på, ta kontakt for å høre om dere kan komme likevel.

Trosopplæring er for alle

Dette brevet sendes til barn født i 2009 som står i Den norske kirkes medlemsregister, men arrangementet er åpen for alle. Kjenner du noen andre 7.-klassinger i Eide som har lyst til å bli med, tips dem om at de finner brevet på eidemenighet.no. Trenger ditt barn tilrettelegging eller et alternativ opplegg, gi oss beskjed!

Åpen kirke for de minste

Barn i kirka

VELKOMMEN TIL KIRKA DI!

Eide kirke lørdag 30. oktober kl. 10-14

Denne lørdagen inviterer vi spesielt deg som er mellom 0-3 år og familien din til å komme i kirka. Det er åpent fra kl. 10-14, og dere kan komme innom akkurat når det passer dere.

Det blir:

– stasjoner der dere kan utforske kirka, leke,

lese bøker, tenne lys og tegne

– noe å bite i til alle (og kaffe til de voksne)

– utdeling av bok til de som er mellom 0-3 år

– sangstund kl. 11.00 og 13.00

Dere trenger ikke å melde dere på, men gi gjerne beskjed dersom noen har spesielle behov eller matallergier. Ved spørsmål, ta kontakt med prest Ragnhild Fuglseth på tlf. 92 02 91 13 eller @eidepresten på messenger eller instagram.

Åpen kirke for de minste er en del av trosopplæringen i Eide menighet. Trosopplæring er for alle. Vi har adressen til alle som er døpt, men invitér gjerne med dere noen dere kjenner. Brevet finner dere også på eidemenighet.no. Dersom dere ikke kan komme, ta gjerne kontakt for å avtale et eget tidspunkt for utdeling av bok.

Hilsen Ragnhild prest og kirketjener Santiago

4-årsbok og 4-årsklubb

Til deg som er eller snart blir  4-fingreår!

Velkommen til kirka og kapellet!

Vi har en helt spesiell invitasjon til deg. Kanskje husker mamma, pappa eller søsken at de en gang har fått 4-årsbok? Nå er det din tur! Du og alle andre i Eide som er 4 år eller snart blir det er invitert til å komme i kirka eller kapellet for å få boka ”Linda og den lille kirka”. Før du får boka er du også velkommen til å komme på 4-årsklubben. Det er en liten samling der du kan bli litt bedre kjent i kirka. Vi håper at du har lyst til å komme!

Hilsen fra:

Ragnhild – prest (tlf. 92 01 91 13)

Santiago – kirketjener (tlf. 97 16 39 69)

Til foreldre/foresatte!

4-årsklubb i Eide kirke 28. oktober kl. 17.00-18.15

Vi samler 4-åringene for å bli kjent, dra på en liten skattejakt i kirka og lære litt mer om hva som foregår i gudstjenesten. Det blir middag (pølse med brød!) Til denne samlingen er det påmelding: send sms til 97 16 39 69 med navn på barnet senest 26. oktober. Si fra hvor mange som skal ha mat (søsken og foreldre kan også få).

Gudstjeneste med utdeling av 4-årsbok

Dere kan velge om dere vil komme i kirka eller i kapellet (eller begge steder!). Det er ingen påmelding til gudstjenestene, men dere registrerer 4-åringen når dere kommer.

Eide kirke 31. oktober kl. 11.00: Gudstjeneste for små og store med utdeling av 4-årsbok. Eide menighets barnekor deltar.

Gaustad kapell 5. desember kl. 11.00: Gudstjeneste for små og store med utdeling av 4- og 6-årsbok.

Etter at vi har bedt en bønn, sunget litt og hørt en fortelling fra Bibelen blir alle 4-åringene bedt om å komme fram. Navnene leses opp, og boka blir delt ut til hver enkelt. Barna kan godt ta presten i hånda og takke, men det går helt fint uten også. Hvis de trenger å ha med seg en voksen fram er det i orden. Når de har fått boka kan de gå og sette seg. Så synger vi og ber litt mer og har nattverd. Barn er alltid velkomne på gudstjenestene her i Eide, men på disse gudstjenestene har vi passet ekstra godt på at barna skal få med seg det som foregår. Invitér gjerne med dere familie, venner og faddere til gudstjenesten.

Samlingene er en del av trosopplæringen i Eide menighet. Brevet sendes til alle barn som er medlemmer i Den norske eller står som tilhørige, men alle barn er velkomne, så invitér gjerne med dere andre fireåringer. Ta kontakt hvis dere lurer på noe! Ring eller send sms til Ragnhild på tlf. 92 02 91 13 eller skriv til @eidepresten på instagram eller messenger.

Tips! Last ned gratis spill: appen ”Takk for i dag” med Linda fra 4-årsboka.

6-årsbok og 6-årsklubb

6-årsklubb

Til deg som er 6 år eller snart blir det: Velkommen til kirka di!

6-årsklubb – Eide kirke 2. oktober kl. 11.00-12.30 (Påmelding senest 30. september)

Utdeling av 6-årsbok – Eide kirke 3. oktober kl. 16.00 (Påmelding senest 30. september) og Gaustad kapell 5. desember kl. 11.00 (Påmelding senest 2. desember)

________________________________________________________

Velkommen til 6-årsklubb! Lørdag 2. oktober kl. 11-12.30 inviterer vi til klubb for 6-åringer i Eide kirke. Vi skal utforske kirka, høre en bibelfortelling, synge, leke og spise pølse med brød. Alle får 6-årsklubb-kort til å henge rundt halsen, leketatovering med bilde av kirka og diplom!

Vi ber om påmelding til alle klubben senest torsdag 30. september. Send melding til Santiago: 971 63 969. Skriv barnets navn og gi eventuelt opplysninger om matallergier eller andre ting vi bør vite om. Om dere skulle glemme å melde dere på går det også an å ta kontakt med oss etter fristen. Ved spørsmål, kontakt Ragnhild på tlf. 92 02 91 13

LITT OM BOKA ”TRE I ET TRE”: Erlend, Stian og Tuva er seks år, og dette året opplever de mye. De begynner på skolen, er engler i julespillet, blir kjent med en gammel sirkusdame, ser kamelspor i snøen, hører på faren til Tuva som spiller orgel i kirken, og spionerer på Gamle-Hans. Både på skolen og i kirken hører de historier fra Bibelen. Det gir dem mye å tenke på og snakke om i det hemmelige treet.

Velkommen til utdeling av 6-årsbok!

Velkommen til kirka di – og til gudstjeneste. En gudstjeneste er en slags fest i kirka der vi ber, synger, leser fra Bibelen og feirer nattverd. I denne spesielle gudstjenesten vil vi ønske dere som er 6 år eller snart blir det velkommen fram for å ta i mot boka ”Tre i et tre”.

Velg den dagen som passer: 3. oktober: Eide kirke kl. 16.00 – høsttakkefest og 5. desember: Gaustad kapell kl. 11.00 – 2. søndag iadvent

Ta gjerne med søsken, besteforeldre og faddere. På grunn av eventuelle korona-restriksjoner ber vi om påmelding. Send sms til Santiago: 971 63 969 senest torsdag 30. september / torsdag 2. desember. Om dere skulle glemme å melde dere på går det også an å ta kontakt med oss etter fristen. Om ingen av dagene passer, ta kontakt med Ragnhild, så avtaler vi et eget tidspunkt for bokutdeling enten i kirka eller på menighetskontoret! (Tlf. 92 02 91 13)

 Hilsen Ragnhild prest, Tommy prestevikar, Santiago trosopplærer og Anders organist

 Til de voksne

* Trosopplæring er for alle. Ta kontakt dersom ditt barn har behov for tilrettelegging eller et eget opplegg.

* Har dere boka ”Tre i et tre” fra før og ønsker ei anna bok, si gjerne fra

* Kjenner du noen som ikke har fått brev? Ønsk dem gjerne velkommen og si at de finner brevet på eidemenighet.no.

Andre aktiviteter for 6-åringene:

 Kirkerottene (5- og 6-åringer): Det kommer nytt brev når det nærmer seg kirkerotte-film i kirka igjen i november/desember!

Eide menighets aspirantkor: Bli med på øving torsdager kl. 14.00 i Eide kirke. Kontakt: Anders Robert Sandvik, 46917825

Søndagsskole: Vi anbefaler søndagsskole på Sylteosen bedehus – annenhver søndag i oddetallsuker kl. 11.00

Finn oss på nett: Facebook – Eide menighet, Kirka i Hustadvika, nettside – eidemenighet.no, kirkaihustadvika.no, følg @eidepresten på Facebook og Instagram

Tårnagentsamling for 5.-klassinger

tårnagentlogo

Bli med på TÅRNAGENT-samling og gudstjeneste i Eide kirke 30. september og 3. oktober

Last ned brevet her

Hei tårnagenter! Vi vil gjerne invitere alle dere som går i 5. klasse til en samling og en gudstjeneste i kirka! Noen av dere var med før sommeren, og noen var det ikke, men alle er velkomne til å bli med. Vi skal ta opp poteten og løken som vi satte i barnas kirkehage før sommeren, løse flere hemmelige oppdrag – og være med på å ha oppgaver i gudstjenesten i kirka.

Vi skal være i Eide kirke torsdag 30. september kl. 17-19 og delta på høsttakkefest søndag 3. oktober kl. 16.00. Oppmøte for tårnagentene kl. 15.30.

Påmelding senest 28. september til begge deler. Send melding til Santiago på tlf. 97163969. Gudstjenesten 3. oktober er åpen for alle. Ta gjerne med familien din. På grunn av eventuelle koronarestriksjoner, skriv hvor mange som kommer.

Hilsen Ragnhild (prest), Santiago (trosopplæringsvikar), Tommy (trosopplærer/prestevikar) og Anders Robert (organist).

Til de voksne: Som en del av trosopplæringen i Den norske kirke inviteres alle som er født i 2011 til tårnagentsamlinger. (Vi er et år på etterskudd på grunn av covid-19.) Kjenner du noen som ikke har fått brev, inviter dem gjerne med deg og be dem sende en påmelding! De finner dette brevet på eidemenighet.no. På tårnagentsamlingen skal barna leke agenter, få oppgaver, utforske kirken og delta i gudstjenesten. Tårnagentsamlingene er gratis.

Tilrettelegging? Trosopplæring er for alle. Gi beskjed dersom ditt barn har behov for tilrettelegging eller et alternativt opplegg. Ta kontakt om dere lurer på noe!

Påmelding senest 28. september til Santiago: 971 63 969. Gi beskjed om matallergier eller andre ting vi bør vite om. Om dere har glemt å melde dere på, bare ta kontakt. Ved spørsmål, kontakt Ragnhild på tlf. 92 02 91 13.

Andre aktiviteter for 10-åringene:

Eide menighets barnekor: Bli med på øving torsdager kl. 15.00 i Eide kirke. Kontakt: Anders Robert Sandvik, 46917825

Søndagsskole: Vi anbefaler søndagsskole og KRIK på Sylteosen bedehus – annenhver søndag i oddetallsuker kl. 11.00

Finn oss på nett: Facebook – Eide menighet, Kirka i Hustadvika, nettside – eidemenighet.no, kirkaihustadvika.no, følg @eidepresten på Facebook og Instagram

Trosopplæring og kor høsten 2021

trosopplæring

Eide menighets aspirant- og barnekor har sin første øvelse er torsdag 2. september – og vi håper mange vil bli med! Koret er fra 1.-7. klasse og øver på torsdager, 1.-3. klasse kl. 14 og 4.-7. kl. 15. 
 
Vi satser på at det blir mange kjekke trosopplæringstiltak i høst. Vi er et år på etterskudd på noen av tiltakene, men håper vi får tatt det igjen etterhvert.
0 år: Babysang torsdag 9. september kl. 11.00 (og forhåpentligvis flere ganger i løpet av høsten)
1-3 år: Åpen kirke for de minste lørdag 30. oktober kl. 10-13 med utdeling av 1-2-3-årsbok
4 år: 4-årsklubb torsdag 28. oktober kl. 17-18.30 og 4-årsbok i Eide kirke 31. oktober kl. 11.00 og Gaustad kapell 5. desember kl. 11.00
5-6 år: Kirkerottene – filmkvelder i november-desember
1. klasse: 6-årsklubb 2. oktober kl. 11-12.30, 6-årsbok i Eide kirke 3. oktober kl. 16 og Gaustad kapell 5. desember kl. 11.00
5. klasse – tårnagentsamling torsdag 30. september kl. 17-19 og deltakelse på høsttakkefest 3. oktober kl. 16
7. klasse: LysVåken-helg 12.-13. november med overnatting i kirka og utdeling av bibel 14. november kl. 11.00 i kirka
14-15 år: Oppstart for nye konfirmanter 2. september kl. 18 i kirka.
13-16 år: Superfredag 29. oktober og 10. desember kl. 20-22 på bedehuset

Konfirmanter i Eide menighet 2021

Lørdag 18. september
———————
Jarle Eide Berg
Marwa Berg
Noah Mork Brandshaug
Sebastian Bråten
Jogrim Brede Hamar
Sivert Folland Hoel
Christopher Magerøy Holien
Eskil Fjærvoll Hustad
Iselin Helene Hustad-Røvik
Magnus Holberg Ims
Kine Sofie Krakeli
Emilie Krakeli
Gaute Krakeli
Sondre Krakeli
Elias Vetvik Kvalvåg
Ranja Tofte Liaskar
Tobias Lyngstad
Ida Lyngstad Mathisen
Simone Reitan Nekstad
Lucas Naas Van Nooy
Aron Nerland Naas
Sigrid Leirmo Nås
Caroline Næss Pedersen
August Langnes Skotheimsvik
Liv Marit Roksvaag Smørholm
Alida Tøsse
Ronja Elise Hundhammer Tjugen
Martin Vasseng
Ruben Gundersen Visnes
Gabriel Aksland Ørgesvik
Søndag 19. september
———————-
Mali Flønes Eide
Mikey Alexander Hustad
Kristian Krakeli Lie
Julian Sjåholm Myrbostad
Thea Malmedal Nerland
Emma Marita Naas
Sigurd Einar Naas
Johannah Roaldsøy
Mie Ovidie Haugnes Simonsen
Linnéa Nerås Skotheimsvik
Ida Marie Storvik Smørholm
Benjamin Bjorli Vassgård

 

Program for jubileet – Eide kirke 150 år

Eide kirke laget av Svanviken bhg

”Kjerkå vår!”

JUBILEUMSPROGRAM – EIDE KIRKE 150 ÅR

Den flotte kirka vår fyller 150 år 22. august 2021, og vi inviterer alle til å bli med – enten fysisk eller digitalt!

Følg oss på Eide menighet på Facebook, Kirka i Hustadvika på YouTube og @eidepresten på Instagram.

Jubileumssangen «Kjerkå vår» finner du her: https://youtu.be/VL0ujiP6KAw

  1. mai

Drive-in-gudstjeneste på Atlanterhavsveien i samarbeid med Kornstad kl. 10.00

  1. mai-2. juni

Utstilling i Eide kirke laget av skoler og barnehager åpner etter gudstjenesten 30. mai (kl. 13.00-14.00). Den er også åpen 2. juni kl. 10-12 og 16-17 og etter avtale.

Onsdag 11. august

Dugnad før jubileumshelga – nærmere informasjon kommer

Torsdag 19. august

Konsert i Eide kirke kl. 19:00: Salig jubileumsblanding

Fredag 20. august

Ungdomsklubben på Eide bedehus er åpen kl. 20-23

  1. august

Jubileumsfeiring i sentrum med aktiviteter for barn, filmpremiere, hilsener og innslag og kirkegårdsvandring

  1. august

Jubileumsgudstjeneste i Eide kirke kl. 16.00. NB! Påmelding. Strømmes til YouTube og Facebook! Kirkebakkekaffe etterpå – åpen for alle

  1. september

Kirkestivandring og gudstjeneste

  1. oktober

Dialektgudstjeneste i Eide kirke kl. 11.00 – verdens første gudstjeneste på Eidedialekten!

Tårnagentsamlinger – nye datoer!

tårnagentlogo

Bli med på tårnagentsamlinger i Eide kirke 2. og 3. juni (klassevis)! Forrige samling ble flyttet på grunn av smitteutbruddet i kommunen.

Påmelding senest dagen før til Santiago: 971 63 969. Gi beskjed om matallergier eller andre ting vi bør vite om.

Har du lyst til å bli TÅRNAGENT?

Vi vil gjerne invitere alle dere som går i 4. klasse til samlinger i kirka! Vi skal leke, spise sammen og lære mer om det vi gjør i kirka. Underveis får dere hemmelige oppdrag som dere skal løse sammen!

Vi skal være i Eide kirke og vil møte dere klassevis:

onsdag 2. juni kl. 14.05-16 – 4 A på Eide barneskole

torsdag 3. juni kl. 14.05-16 – 4 B på Eide barneskole

torsdag 3. juni kl. 17.30-19.30 – Lyngstad og Vevang skole

Til høsten vil vi invitere dere på en ny samling og en gudstjeneste!

Hør gjerne på tårnagentsangen på forhånd – søk den opp på youtube!
VELKOMMEN! Hilsen Tommy (trosopplærer/prestevikar), Ragnhild (prest), Santiago (trosopplæringsvikar) og Anders Robert (organist).

Til de voksne: Som en del av trosopplæringen i Den norske kirke inviteres alle som er født i 2011 til tårnagentsamlinger. Dette brevet sendes til barn født i 2011 som er registrert i kirkens medlemsregistre som medlem eller tilhørig. Kjenner du noen som ikke har fått brev, inviter dem gjerne med deg og be dem sende en påmelding! De finner dette brevet på eidemenighet.no.

Egentlig skulle de vært invitert til tårnagenthelg i fjor vår. Nå satser vi på en mest mulig smittevernvennlig variant. Tanken er at barna skal leke agenter, få oppgaver, utforske kirken og delta i gudstjenesten. Tårnagentsamlingene er gratis.

Tilrettelegging? Trosopplæring er for alle. Gi beskjed dersom ditt barn har behov for tilrettelegging eller et alternativt opplegg. Ta kontakt om dere lurer på noe!

Invitasjon til utstilling

DSC_0417I forbindelse med at Eide kirke blir 150 år i 2021, ønsker vi å lage ei utstilling digitalt og i kirka. Vi ønsker oss bilder, tegninger, tekster, film, modeller og andre kreative bidrag. Bidragene leveres til menighetskontoret innen 26. mai, eller sendes på e-post til ragnhild.fuglseth@hustadvikamenighet.no. Invitasjonen som ble sendt til skoler og barnehager og lenker til bildefiler og youtube-video finner du her.

 

Kode B for 6.-klassinger

kodeb_logob

Kjære 6.-klassing!

Velkommen til Kode B! B står for Bibelen, og på Kode B prøver vi å finne ut mer om boka som vi kaller Bibelen – hva den handler om, hvordan den ble til og mye mer.

Vi møtes på klubben på Eide bedehus og spiser pizza, spiller spill og har felles opplegg! Pga. smittevern møtes vi klassevis/skolevis:

Torsdag 11. mars kl. 14.05-15.30: 6A, Eide barneskole

Torsdag 11. mars kl. 17.00-18.30: 6b, Eide barneskole

Torsdag 18. mars kl. 17.00-18.30: 6. klasse, Lyngstad og Vevang barneskole

Påmelding til Ragnhild på sms 92029113 senest dagen før. Les mer under!

Håper du vil komme!

Hilsen Ragnhild prest + Bjørg og Santiago 🙂

Til foreldre og foresatte!

Bibelutdelingen og LysVåken-helga for 6. klassingene som skulle vært i januar ble flyttet på grunn av det viruset dere vet, og vi håper at vi kan ta igjen dette neste skoleår. I mellomtida vil vi invitere til Kode B-samling. Vi deler opp klassevis og passer på smittevernet gjennom registrering, holder god avstand mellom oss lederne og barna, bruker håndsprit og vasker berøringsflater.

Dette brevet sendes til alle som er døpt eller står som tilhørige i medlemsregisteret, men alle 6.-klassingene er velkomne.

Trosopplæringen skal være for alle. Trenger barnet ditt tilrettelegging, ta gjerne kontakt! Det kan være alt fra at vi kan ha en samling enkeltvis, bruke større skrift, lage mat tilpasset allergier eller andre ting dere har behov for.

Med på samlingen blir Ragnhild Fuglseth, sokneprest i Eide, Santiago Huanca, vikar i trosopplæringen og Bjørg Myhre som er prestestudent og i praksis i Eide.

Ta gjerne kontakt om dere lurer på noe, og husk å følge oss på Facebook: Eide menighet.

HUSK PÅMELDING SENEST DAGEN FØR TIL RAGNHILD:

SMS TIL 92029113

Arrangør: Eide menighet v/trosopplæringen