Årsmelding for 2012

I          EIDE MENIGHETSRÅD 2012:

 

Menighetsråd fra 2011-2015:

Leder:                                     Kristian Brandsæter

Nestleder:                                Janne Liv Eide

Jan Roger Gjetøy

Grete Kristin Nogva

Harriet Kristin V. Nerland

Trygve Arild Herskedal

Liv Jorid Smørholm

Britt-Sissel V. Teistklub

Sokneprest:                             Seniorprest Erling Nerheim fram til sommeren.

Ragnhild Annie Fuglseth (fra sommeren)

Varamedlemmer:                    Wenche Kristine Aarsbog

Wenche Irene Rødal

Synnøve Perny Kile

Arnfinn Magne Ugelstad

Birgit Leikny Bolli

Kasserer:                                 Kirkevergen/Eide kommune

Eide kommunes representant  Egil T. Ekhaugen

 

            Arbeidsutvalget (nytt råd):

Leder:                                     Kristian Brandsæter

Nestleder:                                Janne Liv Eide

Sokneprest:                             Seniorprest Erling Nerheim/Ragnhild Annie Fuglseth

Kirkeverge:                             Anne-Lise Johnsen

Men.rådssekretær:                   Tommy Stormo

 

Eide menighetsråd hadde 6 møter i 2012.

Det ble behandlet 3 fellesrådssaker og 44 menighetsrådssaker.

 

 

II         ORDINASJON AV NY SOKNEPREST.

2012 var året da Eide menighet fikk ny sokneprest. 2. pinsedag

var biskop, prost og menigheten samlet for å være med på

ordinasjonen av Ragnhild Annie Fuglseth. Det ble en flott dag i

Eide kirke, og samvær på kirkekaffen på Eide bedehus etterpå.

 

 

 

III       UTVALG OG KOMITÉER.

 

I 2012 har Eide menighetsråd hatt følgende utvalg og komiteer:

 

Trosopplæringsutvalg:

Utvalget ble valgt for en periode på litt ubestemt tid, dog ikke lenger enn menighetsrådets periode. Disse har hatt noen samlinger med vekt på trosopplæringsplanen. Planen ble lagt fram for menighetsrådet og sendt inn til bispedømmet til godkjenning. Slagordet for trosopplæringsplanen er ”Bygd på fjell.”

Utvalget har bestått av: Astrid Flugstad, Brit Marie Sandøy, Anne-Hilde Haraldsvik, Kristian Brandsæter (menighetsrådet), organist Anders Robert Sandvik og trosopplærer Tommy Stormo.

 

Utvalgets mandat er: Å være samarbeidspartner for trosopplærer og sørge for at trosopplæringen i menigheten følger foreliggende plan, å jobbe med trosopplæringsplanen fram til godkjennelse av planen sommeren/høsten 2012 og videre oppfølging av gjennomføringen av den godkjente planen og videreutvikling av denne.

 

 

 

            Gudstjenesteutvalg:

Utvalget ble valgt for å jobbe med lokal grunnordning i forbindelse med gudstjenestereformen, og             bestod av: Olav Flugstad, Kristian Brandsæter, Janne Liv Eide, Erling Nerheim/Ragnhild Fuglseth, Tommy Stormo           og Anders Robert Sandvik. Høsten 2012 skulle lokal grunnordning ferdigstilles. Etter oppfordring fra           biskopen valgte utvalget å utsette å gjøre foreslå noe om liturgisk musikk, og heller fortsette denne prosessen senere. Utvalget la fram sitt forslag for menighetsrådet, og forslaget ble prøvd ut på en gudstjeneste med         menighetsmøtet etter på før det ble endelig vedtatt og sendt inn til bispedømmet til godkjenning. Lokal grunnordning ble godkjent med noen kommentarer.

 

Diakoniutvalg:

Eide menighet har for tiden ikke diakoniutvalg.

 

Bygningsutvalg:

Bestående av: Jan Roger Gjetøy og kirkeverge Anne-Lise Johnsen. Utvalget har tilsyn med kirkens eiendommer i Eide prestegjeld.

 

Kirkebakkekaffe:

Denne sammenkomsten etter gudstjenestens slutt i sommermånedene har også i 2012 vært trivelig å ta med seg. Organiseringen har vært ivaretatt av Åsta Søvik og Oddrun Hoset Strand.

En kjempestor takk til alle lag og organisasjoner og enkeltpersoner som har gledet oss med å stille så velvillig opp.

 

50-årskonfirmantene:

Hvert år får de som ble konfirmert i Eide for 50 år siden mulighet til å ta turen til Eide for å mimre litt. De tre som ble utfordret av kullet 1962 var Bodil Settem, Bodil Bjørnhaug og Svanhild Johnsrød. Tommy Stormo var med fra staben og var også fotograf for anledningen. Ellers er det veldig flott å ha hjelp til å finne alle navnene til de utflyttede så en stor takk til Bodil og Klaus Eide som har gjort dette arbeidet gjennom flere år.

 

III       KIRKELIGE TILSATTE I EIDE MENIGHET.

 

1.    Sokneprest: Seniorprest Erling Nerheim (januar – juni), Ragnhild Annie Fuglseth (juni – desember).

2.    Organist – 100 % stilling: Anders Robert Sandvik.

3.    Kirkeverge/daglig leder – 75 % stilling: Anne Lise Johnsen.

4.    Trosopplæringsmedarbeider – 30 % stilling: Tommy Stormo

5.    Kirketjener – 25 % stilling: Liv Visnes (fram til 1. juli), Santiago Huanca (fra sommeren – på timebasis).

6.    Klokker/menighetsrådssekretær – 20 % stilling: Tommy Stormo.

 

IV       KIRKEN OG DE KIRKELIGE EIENDOMMER.

 

Eide kirke har fått konstatert forfall både på tak og på reima, spesielt på vestveggen (flisveggen), befaring og utarbeidelse av rapport av Eide kommune er gjort med tanke på rehabilitering. Ikke noe er fysisk gjort på kirka i 2012, men alt ligger til rette for at arbeidet kan starte i løpet av 2013.

På kirkegården ved kirka har det blitt utført en dugnad med god hjelp av mange private fra menigheten våren 2012. En stor takk til dem alle!

 

Blomsterfondet:

Eide menighet har fremdeles et eget blomsterfond – stiftet i 1985. Midlene som kommer inn blir brukt til beplantning og forskjønnelse av kirkegårdene i Eide prestegjeld, samt blomsterpynt i Eide kirke. Blomsterfondet administreres av kirkevergen, med god hjelp fra servicekontoret i kommunen.

 

 

V         ØVRIG ARBEID I EIDE MENIGHET.

 

            Eide menighets barne- og aspirantkor:

Styret har bestått av: Leder: Ranja Silnes, nestleder: Ann Halaas, kasserer: Synnøve Kile, sekretær: Edith Øyen Risvik, styremedlem : Lene Herskedal og 1.vara : Linda Søvik. Organist Anders Robert Sandvik er dirigent. Det har dette kor-året vært 18 medlemmer i aspirantkoret og 15 medlemmer i barnekoret. Aspirantkoret deltok på utdeling av 6-årsbok både i januar og i oktober. Barnekoret deltok ved utdeling av bibler til 6.-klasse. Begge korene deltok på 17. mai. Lørdag 24. mars hadde de besøk av koret Soul Children fra Molde. Dette ble en flott sangopplevelse for både medlemmer og andre sangglade barn som deltok på fellesøvelse med Soul Children lørdag formiddag. På kvelden var det konsert i kirka med felles fremføring av det de hadde jobbet med tidligere på dagen. I juni dro korene på kortur til Visthus. 3. juni var det gudstjeneste og barnas misjonsdag med pynting av blomsterkorset. Etter gudstjenesten ble det utdeling av medaljer og diplomer til kormedlemmene. På høsten deltok barnekoret på utdeling av 4-årsbok og på lysmesse, og begge korene satte opp årets krybbespill på julaften.

 

Gudstjenestearbeidet:

Det har vært 43 søn- og helligdagsgudstjenester og 16 andre gudstjenester, med totalt 6243 besøkende. Det har vært 20 gudstjenester med nattverd, med til sammen 866 nattverdgjester. Barnas misjonsdag ble arrangert første søndag i juni, med deltakelse fra barnekor og søndagsskole og Bjørg Myhre fra NMS. I august ble det arrangert babysanggudstjeneste. I slutten av oktober ble det arrangert ungdomsgudstjeneste med tema Halloween/Allehelgen. I tillegg var det gudstjenester med utdeling av 4- og 6-årsbok, gudstjeneste i forbindelse med tårnagenthelg, gudstjeneste på bedehuset i forbindelse med juleverksted, lysmesse, 50-årskonfirmanter var invitert, og det har vært gudstjeneste på Gaustad kapell 8 ganger.

 

I forbindelse med ny lokal grunnordning har det vært ønskelig å involvere flere i gudstjenestearbeidet. Dette gjelder både barn, konfirmanter, annen ungdom og voksne, enten med oppgaver i gudstjenesten eller med musikkinnslag. Oppgavene er delt i medliturg- og ministrantoppgaver. Det har vært mange med i løpet av høsten, og målet videre er å få satt dette mer i system og dessuten øke involveringen i planleggingen av gudstjenestene. Babysangledere var aktivt med og planlagte gudstjeneste med babysang i august, og søndagsskolen har vært med og planlagt og bidratt i de gudstjenestene de har vært med på. Det har blitt gjort nye innkjøp til barnekroken, og presten har forsøkt å ha en liten barnepreken i forbindelse med prekenen.

 

Kirkelige handlinger:

            Dåp: 43

Konfirmanter: 40

Vielser: 9

Gravferder: 29

 

            Diakonalt arbeid:

Fra høsten 2012 har organist og prest besøkt Furutoppen og Slettatunet hver tredje uke på tirsdager, etter ønske fra institusjonene. Det har vært andakt og salmesang både på Post 1 på Slettatunet og på Furutoppen, og i tillegg har det vært ei lita sangstund på Post 2 på Slettatunet. En av gangene var det besøk av voksne og barn fra babysang. Julaften var det gudstjeneste begge steder. Under juleverkstedet laget barn og voksne julekort til alle beboerne på Furutoppen, Slettatunet og Bjørklia.

 

Prestene har hatt tilbud om samtale for de som har ønsket det.

 

            Konfirmantarbeidet:

Konfirmantene har fra høsten 2012 hatt undervisning i klubblokalet på Eide bedehus. De var delt opp i fire grupper med undervisning etter skoletid på onsdag og torsdag. I september var det konfirmantleir på             Sørheim, og alle drog deretter til Eide kirke hvor det var presentasjonsgudstjeneste som konfirmantene hadde vært med på å forberede. I tillegg til vanlig undervisning skulle konfirmantene melde seg på ei tjenestegruppe, enten diakoni, klubb, barneleder eller dugnad. De var også med som ministranter på gudstjenester. De deltok på lysmesse.

 

Samarbeid med andre aktører i lokalmiljøet:

Menigheten har vært involvert i arbeidet med Eide ungdomsklubb, blant annet gjennom konfirmantarbeidet. Det ble prøvd ut at konfirmantene bidrog i klubben som klubbvakter, og ordningen med konfirmantforeldre som natteravner fortsatte. Prest og trosopplærer har vært til stede på klubben enkelte kvelder.

 

Sprell levende Eide søndagsskole har deltatt på barnas misjonsdag og gudstjeneste med 4-årsbok, og trosopplæringen og søndagsskolen samarbeidet om å arrangere juleverksted med gudstjeneste på bedehuset. Barn fra søndagsskolen har vært med som ministranter og hatt andre oppgaver i gudstjenestene.

 

Barnekoret og Nine+ på Vevang deltok på gudstjeneste i et fullsatt Gaustad kapell i november.

 

Eide og Hustad felleskor har deltatt i forbindelse med 50-årskonfirmantjubileum og på 1. juledag.

 

            Trosopplæringen:

Menigheten fikk i 2010 trosopplæringsmidler, slik resten av menighetene på ytre Nordmøre. I 2012 ble flere nye tiltak startet opp.

 


            Alder – Tiltak-  (Antall barn)

0-0 Dåp/dåpssamtale/dåpshilsen (55)

0-1 Babysang (50)

1-3 Småbarnstreff (35)

4-4 Kirkebok  (37)

4-6 Juleverksted (17)

5-6 Kirkerottene (22)

8-8 Tårnagentene (19)

8-12 Hakasleppet – small (30)

10-13 Hakasleppet – medium (30)

11-11 Bibelutdeling (45)

14-18 Hakasleppet – large (15)

14-15 Konfirmasjonsopplæring          (44)

           

           

 

 

Tjeneste ved dørene:

Eide menighet har utviklet en fin tradisjon med at de fleste menighetsrådsmedlemmene hver sin gang har tjeneste ved dørene for å ønske hver og en velkommen, svare på eventuelle spørsmål (spesielt dåpsfolk) og utdeling av salmebøker og liturgiark der det trengs og ellers stå til tjeneste som kirkeverter kan når folk kommer til kirke. Konfirmantene har i tillegg til menighetsrådets medlemmer og varamedlemmer deltatt som kirkeverter.

 

Tekniske hjelpemidler til gudstjenesten:

Eide kirke har siden lerretet og projektoren ble installert i kirken opplevd at bruken av disse hjelpemidlene gjør at menigheten er mer med på salmesang, felles lesning og prest kan bruke illustrasjoner til preken med mer.

 

TV-kameraet:

Vi har fremdeles kamerautstyr i kirka, men våre seere på Eide eldresenter og Eide sykehjem har ikke kunne være med oss via TV-skjermen i 2012 på grunn av brudd på kabler og vurderinger att og fram hva man skal legge seg på som løsning for videre overføringer. Vi har fremdeles muligheten til å ta opp de kirkelige handlinger på dvd, slik at de som ønsker kan få en kopi av begivenheten – bryllup, barnedåp, begravelse eller annen kirkelig handling. En hjertelig takk til hver enkelt av dem som har vært med å kjøre kameraene.

 

Menighetsbladet:

Samarbeidet mellom Eide og Averøy om felles menighetsblad fortsetter. Liv Jorid Smørholm var representant fra Eide. Tommy Stormo, trosopplærer i Averøy og Eide, klokker og menighetsrådssekretær i Eide, er hyret som redaktør for Menighetsbladet.

 

VI       KIRKEVERGENS REDEGJØRELSE FOR 2012 OM STAB OG ARBEIDSFORHOLD.

 

2012 har vært et arbeidskrevende og morsomt år. Vi var så heldig å få ha Erling Nerheim som vår faste vikar helt frem til Ragnhild kom til oss. Tusen takk til Erling for trygghet, kunnskap og arbeidsfellesskap. Gudstjenestereform og trosopplæringsplanarbeid ble tatt tak i og ble videreført og nærmest ferdigstilt da Ragnhild hadde blitt vår nye sokneprest.

 

Vi har kjøpt kirkegårdstjenester av Svanpro i tillegg til maskinkompetansen fra Storvik Maskin hele året. Alle de vi har kjøpt tjenester av har gjort en forbilledlig innsats. Tjenestevillighet og pålitelighet har vi fått i stort monn. Oppgavene som til dels har vært både vanskelige og ufyselige har blitt løst med kløkt og verdighet. Tusen takk til alle de som har bidratt på forskjellig vis.

 

Men: Det er likevel et faktum at administrasjon av en bestiller/utfører situasjon er mer krevende enn å ha en person som vet sine oppgaver og administrerer dem selv.

 

Administrasjonsressursen (les: kirkevergen) er redusert til 75 % mens oppgaven har vokst. Dette kommer spesielt til syne når en skal dra i gang store prosjekt slik som kirkerenovering med mer. Kommunen har spart kroner, men kirkens bemanning sliter. Dette går nemlig utover alle ansatte som må ta oppgaver de ikke har i sin stillingsbeskrivelse og som kirkevergen må huske å be om hjelp til. Dette gjelder blant annet brannvern, søppelsortering, kontroll av ting før kirkelige handlinger som ellers naturlig ville hørt til kirkegårdsarbeideren og mye annet. Her kunne jeg ramset opp mange ting.

 

I løpet av 2012 har vi kommet langt med å få kirkegårdsarkivet over på et webbasert arkiv. Vi har vært så heldige å ha Wenche Rødal som frivillig medarbeider i denne prosessen. Tett samarbeid og delt kontor har gjort at både Eide kirkegård og Eide nye kirkegård ligger på nett. Gaustad er vi gang med i 2012. En virkelig gledelig nyhet å bringe ut. Det vil lette innkreving av festeavgifter og all fremtidig kartlegging/arkivering mye. Ellers har det vært veldig godt å ha en ekstra ressurs på kontoret som har tatt forefallende arbeid i mange sammenhenger.

 

Vi går på et nytt år med friskt mot!

 

 

AVSLUTNING

 

Menighetsrådet og de ansatte vil rette en stor takk til alle de som har vært med og bidratt i de forskjellige oppgaver og tjenester i 2012.

 

Vi avslutter med bibelverset som er bakgrunn for trosopplæringens slagord – «Bygd på fjell»:

Jesus sier: «Hver den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det var bygd på fjell.» (Matt 7,24)

 

 

For Eide menighetsråd:

 

Kristian Brandsæter

leder

 

Eide, 25. februar 2013

Tommy Stormo

 

Menighetsrådssekretær