Kirkegårdsvedtekter

VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I EIDE Hjemlet i lov av 7.juni 1996 nr.32 om kirkegårder, kremasjon og gravferd. § 21 i gravferdsloven.

Vedtatt i Eide menighetsråd 12.06.97 med endringer 21.08.97.

§ 1 KIRKEGÅRDSTILHØRIGHET

Avdøde personer innen kommunen kan gravlegges på hvilken som helst av kirkegårdene i Eide Dette gjelder også selv om avdøde på grunn av sykdom eller alderdom har bodd i en annen kommune mot slutten av livet.

§ 2 FREDNINGSTID OG FESTETID

Fredningstid for urnegraver er 20 år. Fredningstid for kistegraver er 20 år. Festetiden på kirkegårdene i Eide er 10 år.

§ 3 FESTE AV GRAV

Når kistegrav taes i bruk er det anledning til å feste grav/graver ved siden av. Disse gravene utgjør et gravsted. Ved bruk av urnegrav kan det ikke festes grav ved siden av.

Når festetiden er ute kan gravstedet festes for nye 10 år.

I god tid før festetiden er over skal fester varsles. Er festet ikke blitt fornyet innen 6 måneder etter forfall, faller gravstedet tilbake til kirkegården. Dersom den ansvarliges eller festers samtykke til bruk av grav ikke kan innhentes, kan kirkelig fellesråd ta avgjørelse om gravlegging. Fester plikter å melde adresseforandring.

§ 4 GRAV OG GRAVMINNE

Kirkegårdsbetjeningen vil sørge for at graven blir planert og tilsådd etter gravlegging. På nytt festet gravsted plasseres gravminnet i bakkant av den graven som er tatt i bruk og blir stående der for godt.

§ 5 PLANTEFELT

Foran gravminne er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Det må ikke være bredere enn gravminnets bredde.Det kan ikke stikke lengre frem enn 60 cm målt fra gravminnets bakre kant. Det kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller går utover plantefeltet. Beplantningen bør ikke dekke innskriften. Kirkegårdsforvaltningen kan ikke ta ansvar for skade som oppstår på verken faste eller løse dekorgjenstander, slik som lykter eller blomsterurner, med mindre det er utvist uaktsomhet fra kirkegårdsbetjeningens side. Det tillates ikke bruk av faste plater foran gravminnet (det vil si plate i ett med sokkel). Det er heller ikke anledning til å ramme inn graven eller deler av den med hekk, betong, plast eller lignende. Kant rundt plantefelt må være i flukt med bakken omkring.

Dersom det ikke er plantefelt skal det være gressbakke på alle sider av gravminne.

§ 6 PLANTEMATERIALE

Kranser, planter og liknende materiale som brukes ved gravferd eller ved pynting av grav og som ender som avfall, skal være komposterbart.

§ 7 STELL AV GRAV

Fester av grav eller ansvarlig for frigrav har rett og plikt til å stelle den grav han har ansvaret for. Plantefelt som ikke beplantes og stelles skal tilsåes av den ansvarlige eller blir tilsådd av kirkegårdsbetjeningen.

Menighetsrådet kan sørge for årlig beplantning på grav mot forskuddsvis betaling.

§ 8 GRAVLEGAT

Ved innbetaling av midler fra ansvarlig for frigrav eller fra fester til et gravlegat, vil kirkegårdsforvaltningen overta ansvar for planting og stell av graven. Gravlegatet forvaltes av daglig leder/kirkeverge som legatbestyrer. Det innbetalte beløp med tillegg av renter skal dekke utgiftene til vanlig stell av gravstedet for et fastsatt tidsrom. Det opprettes i hvert tilfelle en legatavtale. Gravlegat kan ikke opprettes med lengre varighet enn den foranliggende festetid. Dersom det i legatperioden oppstår slike økonomiske forhold at midlene ikke strekker til, skal legatbestyrer gi melding om dette til den ansvarlige eller festeren. Da er det anledning til å øke legatet slik at det varer tiden ut. I motsatt fall vil vedlikeholdet opphøre når midlene er oppbrukt. Skulle det være midler igjen når tiden er ute, blir disse å anvende av menighetsrådet til alminnelig forskjønnelse av kirkegården.

Gravlegatene forvaltes felles, men legatbestyrer fører eget regnskap for hvert legat som revideres årlig. Det er anledning til å beregne provisjon av midlene for administrasjon og revisjon.

§ 9 NÆRINGSVIRKSOMHET

Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på kirkegården skal innhente tillatelse fra menighetsrådet. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter de regler som gjelder. Slik virksomhet kan bare omfatte montering og vedlikhold av gravminner og planting og stell på graver.

Kirkegårdsbetjeningen kan ikke mot godtgjørelse utføre tjenester for private eller næringsdrivende. De kan heller ikke engasjere seg i salg av varer og tjenester som har med kirkegården å gjøre.