Lær utenat

Vi skal prøve å lære utenat to viktige tekster: Vår Far og Den apostoliske trosbekjennelsen. Vi har en «prøve» i dette, dere velger selv om dere vil gjøre det muntlig eller skriftlig. Vi kan også ta en en-til-en samtale om teksten dersom du synes det er vanskelig å lære utenat.

Vår Far er bønnen Jesus lærte oss. Den står i Bibelen, i kapittel 6 i Matteusevangeliet. Bønnen kan man be når som helst og hvor som helst! Den brukes alltid i kirka når det er gudstjeneste, begravelse og vielse. Mange kan sikkert den gamle versjonen av Vår far som het Fader vår, men denne er LITT annerledes.

Vår Far i himmelen!

La navnet ditt helliges.

La riket ditt komme.

La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.

Gi oss i dag vårt daglige brød,

og tilgi oss vår skyld,

slik også vi tilgir våre skyldnere.

Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde.

For riket er ditt og makten og æren i evighet.

 Amen.   

Den apostoliske trosbekjennelsen er en tekst som ble skrevet etter at Bibelen ble ferdig. Her oppsummeres alt det som de kristne tror på, og den brukes av alle kirkesamfunn i hele verden. Den brukes alltid ved dåp. Vi har også en annen trosbekjennelse som heter den nikenske trosbekjennelsen. Den bruker vi alltid på gudstjenester i Eide når det ikke er dåp. Når det er dåp sier vi forsakelsen før trosbekjennelsen. Den er slik: Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen.

(Første trosartikkel) Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper.

(Andre trosartikkel) Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, 
som ble unnfanget ved
Den Hellige Ånd,
født av jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfestet, død og begravet,
fór ned til dødsriket,
stod opp fra de døde tredje dag,
fór opp til himmelen,
sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd,
skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.

(Tredje trosartikkel) Jeg tror på Den Hellige Ånd,
en hellig, allmenn kirke,
de helliges samfunn,
syndenes forlatelse,
legemets oppstandelse 
og det evige liv.
 Amen.