Vedtekter

Halvårsplan      Info       Styret      Vedtekter      Om korene

VEDTEKTER FOR EIDE MENIGHETS ASPIRANT- og BARNEKOR
(sist endret 24.09.2015)

Koret er tilsluttet Eide Menighetsråd

§1. Formål Å gi barna kjennskap til opplæring i kristen sang og musikk. Barna vil dessuten få opplæring i elementær sangteknikk.

§2. Medlemskap Koret er delt i to grupper. I Aspirantkor for jenter og gutter fra 1.- 3. klasse. Tiden i aspirantkoret ser en på som en tilvenningsperiode for koret. Medlemskapet i denne tiden er ikke bindende.

II Barnekor for jenter og gutter fra 4.-7. klasse. Medlemsopptak fortrinnsvis hver høst eller etter nærmere avtale med dirigenten. Medlemskapet er bindende ut hvert skoleår.

§3. Fremmøte Det er viktig for arbeid og trivsel i koret at medlemmene møter til hver øving. Det kreves minimum 50% oppmøte av medlemmene for å få godkjent et sangår. Kontroll av fremmøte hver gang.

§4. Styret Styret skal ha 5 medlemmer

Leder, nestleder, sekretær, kasserer og styremedlem. Dirigenten er fast medlem.  Styret velges for en periode på to år blant foreldrene til medlemmene. 2. representanter står til valg hver år. Leder velges for 1 år om gangen.  Leder og styre blir valgt på årsmøtet som holdes hvert år i begynnelsen av september. Ellers konstituerer styret seg selv.

I tillegg til dette velger koret 2 representanter blant de eldste medlemmene. Disse har møterett, men ikke møteplikt.

§5. Styret sine gjøremål Styret skal:

– være dirigenten til hjelp med praktiske gjøremål for koret – ha ansvar for økonomi, føring av protokoll – ta seg av arrangement som turer, spesielle opptredener o.s.v  Det er viktig at styret kan skape et miljø barna trives i. Styret legger frem årsmelding og regnskap på årsmøtet.

§6. Kontingent Kontingenten er satt til kr. 300,- pr. skoleår.
Søskenmoderasjon er 50 % av ordinær kontingent for påfølgende barn.

§7. Utstyr Alt utstyr som blir utdelt er korets eiendom og må behandles fint.