Eide kirke

Eide kirke laget av Svanviken bhg

Eide kirke – kjerka vår!

Eide kirke ble bygget 1871. Kornstad kirke ble bygget samme år av samme byggmester. Folk ønsket seg ei egen kirke i bygda. Tidligere drog de til stavkirka på Kornstad der det var trangt om plassen og langt å reise. 4. juni 1867 ble det bestemt at soknet skulle deles og at to nye kirker skulle bygges.

Etter mye diskusjon vedtok soknestyret at kirka skulle ligge på Eide, i stedet for på Sildneset, som noen ønsket. Åke Eide solgte jord til kirka og kirkegården. Det ble nedsatt komité for byggingen, og soknet fikk lån av Opplysningsvesenets fond på 3000 spesiedaler. To byggherrer bød på oppdraget, og prisen ble til slutt ganske lav. Byggmester Gustav Olsen fikk ansvar for begge kirkene, og for å klare det til den avtalte prisen måtte han gjøre en del justeringer. Eide kirke ble litt lavere og smalere enn en hadde tenkt. Folk i bygda gav tømmer til kirka, og det ble også gjort mye dugnadsarbeid. Kirka ble vigslet 22. august 1871 til stor glede for alle.

Alterbildet er Kristi himmelfart og malt av Eilert Balle Lund. Conrad Edvard Valeur frisket senere opp fargene. Prekestolen er laget av Jo Kjerkevåg, antageligvis som en gave. Kirka vart malt innvendig i 1874. Orgelet er laget av Norsk  orgel -og harmoniumfabrikk  i 1977. Messehakler til alle kirkeårets farger ble tegnet av Anne Brit Krag. Kirka ble påbygd med  tre meter i 2015 i forbindelse med at den fliskledde veggen måtte byttes. Da ble det også mulighet til toalett som er universelt tilpasset i våpenhuset, kjøkken på grunnnivå og organistkontor i andre etasje.

Eide var en del av Kvernes prestegjeld frem til vi fikk egen sokneprest i 1981: Kari Synnøve Gaustadnes Hoel. Hun hadde da vært kapellan fra 1975. Kari Prest gikk av med pensjon 2010.  Ny sokneprest ble tilsatt i 2012, Ragnhild Annie Fuglseth. Det er gudstjeneste i Eide omtrent 3 søndager i måneden. Eide menighets aspirant- og barnekor har et aktivt arbeid i kirka og deltar ved flere gudstjenester. Eide og Kornstad kirker feirer 150-årsjubileum i 2021. Hovedfeiringen vil bli 22. august, først på Kornstad og så på Eide.

Kirkerommet og interiøret

Gangen kaller vi for våpenhuset, og når vi kommer inn er vi i kirkerommet. Der finner vi to lysglober der en kan tenne lys, en lesepult der bibeltekstene leses og en prekestol der presten kan stå og snakke om bibelteksten. Lengst framme har vi kortpartiet. Der finner vi døpefonten og alteret med altertavla og alterring. Alteret har fire tepper i de fire liturgiske fargene – rødt, lilla, hvitt og grønt, en hvit duk, lys, bibel og blomster.
På altertavla er det bilde av Kristi himmelfart. Jesus drar opp til himmelen sammen med to engler og disiplene hans står under, både kvinner og menn. Under bildet står det: ”Denne Jesus som er optagen fra Eder til Himmelen skal komme igjen ligesom have seet ham fare til Himmelen. A. G. 1,11.” (A.G. står for Apostlenes gjerninger). Bildet på venstre side representerer Det gamle testamentet i Bibelen. Der finner vi Moses og de to steintavlene med de ti bud.
De ti første bokstavene i det hebraiske alfabetet, som brukes som tall, står på steintavlene. En ser også israelittenes teltleir i bakgrunnen. Under står det: ” Mose talede og Gud svarede ham tydeligen. 2 Mos 19,19.” Bildet på høyre side representerer Det nye testamentet i Bibelen. Det viser Johannes med en skriftrull med greske bokstaver. På skriftrullen står det: Under står det: ”Mine Børn vogter Eder for Af guderne. Amen! 1 Joh 5,21”

Kirka er vendt mot øst og soloppgangen.

Langkirkeb.1871 i tre. Påbygg, 340 sitteplasser. Galleri
Altertavle «Jesu himmelfart», Eilert Balle Lund, 1871
Prekestol Tre, 1871 av Jo Kjerkvåg
Døpefont Tre, 1900 (m/tinnfat)
Orgel Pipeorg., av Norsk Orgel og Harmoniumfabr., 1977
Kirkeklokker 2 stk., 1871 av Kristian Kristensen Innksr. på den lille klokken; » Gitt av Kristiansund Sparebank 1871.
Kirkesølv Stor nattverdkalk, 2 vaser. Gml. lysestake 1660.
Andre gjenstander Lesepult av tre,lysestake av tre, lysglobe

Eide kirkes nedslagsfelt Ca. 3200 mennesker.
Soknet betjenes av: Sokneprest, organist (100 %), klokker (10 %), kirketjener (30 %), daglig leder / assisterende kirkeverge i Hustadvika (100 %), trosopplærer (30 %), fellesrådssekretær (10 %), diakon i Hustadvika (100%) og ungdomsarbeider på timebasis.